10 de març 2018

VILALTA FERRER, Maite ( Manlleu - )

Va nèixer a Manlleu, i professionalment  és doctora en Ciències Econòmiques per l' Universitat de Barcelona.

És autora de diversos estudis i publicacions sobre el federalisme fiscal i la problemàtica de les hisendes autonòmiques i locals, entre les quals destaquen les que tracten el tema de l'anivellament dels recursos i el de la despesa no obligatòria dels ajuntaments. 

Publica habitualment articles en revistes especialitzades com ara : Revista Catalana del Dret Públic, Revista del Instituto de Estudios Económicos, Revista económica de Catalunya, etc.

Imparteix la seva docència en l’ensenyament d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, així com en el Màster Internuniversitari de Gestió Pública (UAB-UB-UPF). 

És membre de l’ Institut d’Economia de Barcelona

Ha estat vicedegana de la Facultat d’Economia i Empresa (2004-2008), va ser membre del Grup d’Experts nomenat pel Govern de la Generalitat pel càlcul de la balança fiscal de Catalunya (2005 i 2008), i ha estat representant de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

Actualment és Vicerectora d'Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona. 

L'any 2008 va fer el Pregó de la Festa Major a Manlleu.


 LLIBRES PUBLICATS

(2005) Las subvenciones de nivelación en la financiación de las comunidades autonomas. Anàlisis de la situación actual y propuestas de reforma. (En col.laboració amb A.Castells i P. Sorribas) . Publicacions Universidad de Barcelona e Instituto de Estudios Fiscales. Barcelona/Madrid

(2006) Informe sobre el finançament de les comunitats autònomes. ( en col.laboració amb Núria Bosch Roca )

(2008)  El gasto no obligatorio de los municipios españolas  ( en col.laboració amb D. Mas) Federación Española de Municipios y PRovincias (FEMP) 

(2008) La despesa municipal de caracter discrecional i el seu finançament”. Col·lecció  Estudis 6. Diputació de Barcelona.

(2008) Estatutos de Autonomía y financiación local. Anuario Gobierno Local, Institut de Dret Públic, Fundación democracia ay gobierno Local.

(2009) Estatutos de Autonomía y financiación local. Anuario Gobierno Local 2008, Institut de Dret Públic/Fundación Democracia y Gobierno Local.

(2010) Los servicios prestados por los municipios españoles: una aproximación a través del análisis del presupuesto de gasto. Informe sobre financiacion local. Balance y propuesta de reforma.  Colección documentos e informes, Fundacion Democracia y Gobierno Local.

(2010) El model de finançament autonòmic de 2009: descripció i valoració ( en col.laboració amb Montserrat Bassols i Santamaria, Núria Bosch Roca)  (també versió en castellà)

(2011) La Financiación de los gobiernos locales intermedios: diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. Libro Verde Los Gobiernos Locales intermedios en España. Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local.

(2011) El Pressupost de la Generalitat: la persistència de la crisi i un final d'etapa.
Anuari polític de Catalunya 2010. Ed. Institut de ciències polítiques i socials.

(2011) Informe sobre el gasto no obligatorio de los municipios españoles. Ejercicio 2004-2007. Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local ( en col·laboració)

(2014) Descentralització i autonomia política: L'impacte de la ideologia i el finançament territorial en els models sanitaris de Catalunya i Andalusia. Col.lecció Institut d'Estudis Autonòmics, 92. Ed. Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya.(en col·laboració)

(2015) Claves para comprender el (interminable) debate de la financiación autonómica. Alianza Editorial (en col·laboració)

(2015) Autonomía y Equidad en la financiación municipal: dos principios compatibles
Publicacions Universitat de Barcelona, 240 pp. (en col·laboració)

(2017) El finançament de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals 2000-2020. Canvi d'època i de polítiques públiques a Catalunya. Gomà, R.; Subirats, J. (coords.) Crític, sccl

(2017) La gestió econòmica i Administrativa. A Osona Debats/ 3. Osona: El territori. Ed. Fundació antiga Caixa de Manlleu.


PART DE LLIBRES : CAPÍTOLS, SECCIONS, FRAGMENTS

(2005)”La reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas”, En: El Estado autonómico: integración, solidaridad, diversidad. Madrid: Insrtituto Nacional de Administración Pública: Colex. Vol.1, 2005 pp., 635-652.

(2005) “Las subvenciones de nivelación en la financiación de la CCAA: propuesta de incorporación de las CCAA forales”. En : La financiación de las comunidades autónomas: políticas tributarias y solidarudad iterterritorial. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Pp. 221-238

(2008) “Los problemas actuales de la financiación autonómica”  En :  La financiación del Estado de las Autonomías: perspectivas de futuro. Lago S.(Dir) Instituto de Estudios Fiscales.

(2011) "El equilibrio vertical en el modelo de financiación autonómica". En : Las transferencias intergubernamentales en España: Análisis y propuestas de reforma.Ed. Instituto de Estudios Fiscales. ( en col·laboració)

(2011)" Las relaciones financieras." En :  Instituciones y competencias en los estados descentralizados. Ed. Institut d'Estudis Autonòmics( en col·laboració)

(2014) "Maite Vilalta Ferrer.2008. En: Manlleu, pregons de Festa Major: 1983-2014.
Manlleu: Ajuntament de Manlleu, pp 145.

(2015) "Procesos de integración y descentralización y Estados de Bienestar".  En :  Ruiz-Huerta, J.; Ayala, L.; Loscos, J. (dirs.) Estado del Bienestar y Sistemas Fiscales en Europa. Ed. Consejo Económico y Social de España ( en col·laboració) 

(2015) "La integración en la Unión europea: implicaciones sobre los sistemas fiscales y el Estado del Bienestar".  En :  Ruiz-Huerta, J.; Ayala, L.; Loscos, J. (dirs.). Estado del Bienestar y sistemas fiscales en Europa. Ed. Consejo Económico y Social de España


(2016) "El gasto autonómico en los servicios esenciales del estado de bienestar: evolución, dispariddes y factores explicativos". En : Gallego, R. (dir.)   Descentralización y desigualdad en el Estado Autonómico.  Ed. Tirant Lo Blanch (en col·laboració)

(2016) "El ejercicio de la autonomía financiera de los gobiernos autonómicos por el lado del ingreso: el uso de la capacidad normativa sobre los tributos y el recurso al crédito". En : Gallego, R. (dir.) Descentralización y desigualdad en el Estado Autonómico. Ed. Tirant Lo Blanch (en col·laboració)

(2016) "Descentralizacion y desigualdad en el Estado Autonómico: entre la autonomía política y la financiación territorial" . En :  Gallego, R. (dir.)   Descentralización y desigualdad en el Estado Autonómico. Ed. Tirant Lo Blanch

(2016)" Descentralización y Estado del Bienestar". En : Ruiz-Huerta, J.; Ayala, L.; Loscos, J. (dirs). Estado del Bienestar y Sistemas Fiscales en Europa. Ed. Consejo Económico y Social de España.( en col·laboració)


CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS

(2003) “El Ayutamiento como prestador de servicios”. Ponencies presentades al I Seminario “Pensando local en un nuevo siglo”. Celebrat a  Granda el 20 i 21 de febrer de 2003. pp. 75-93.

(2004) “Tax capacity dispairities and fiscal equalization. The case of spanish local governments . ( En col.laboració amb Antoni Maria Castells Oliveres i Alejandro Esteller Moré). Comunicació al XI Encuentro de Economia Pública.


TASQUES DE COORDINACIÓ

(2004) La despesa de caràcter discrecional dels ajuntaments i el seu finançament : exercici 2001. / Institut d'Economia de Barcelona ; Maite Vilalta (coord.), Daniel Mas [et al.]  Barcelona: Diputació de Barcelona. Gabinet d’Estudis de la Presidència. 1863 pp.

(2006)  La Despesa de caràcter discrecional dels ajuntaments i el seu finançament : exercicis 2002 i 2003 / Maite Vilalta (coord.), Daniel Mas [et al.] ; [Institut d'Economia de Barcelona]. Barcelona : Diputació de Barcelona. Gabinet d'Estudis de la Presidència, 2006. 332 pp.

(2006) Informe de l’Observatori de Govern Local ( en col·laboració) .Barcelona:Fundació Carles Pi i Sunyer

(2008) La Despesa de caràcter discrecional dels ajuntaments i el seu finançament : exercicis 2004 i 2005 / Maite Vilalta (coord.) ... [et al.]. Barcelona : Diputació de Barcelona : Institut d'Economia de Barcelona, 84 p. + 1 CD-ROM


TESIS

(1996) Una anàlisi sobre els ajuts públics a la indústria. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament d’Economia Política, Hisenda Publica i Dret Financer i Tributari.(microforma)